Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі

Республика Президентінің Жолдауын жүзеге асыру жағдайлары
Республика Президентінің Жолдауын жүзеге асыру жағдайлары

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір қызығушылық, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру жағдайында колледждің маңызды міндеті білім беру жүйесін жетілдіру және модернизациялау, жаңа ақпараттық және алдыңғы қатарлы технологияларды енгізу, ғылым мен тәжірибені интеграциялау, ғылым мен оқытудың бәсекеге қабілеттілігі, оқыту процесін жетілдіру, оқытушы мен студенттердің перспективті шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру болып табылады.

 

Толыѓыраќ
Білім беру қызметінің нарығындағы біздің колледждің көшбасшылық орнын Алматы қаласы және жалпы республика бойынша ТжКББ мекемелері арасындағы позитивті иммиджі қалыптастырады.
Білім беру қызметінің нарығындағы біздің колледждің көшбасшылық орнын Алматы қаласы және жалпы республика бойынша ТжКББ мекемелері арасындағы позитивті иммиджі қалыптастырады.

Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі құндылықтарының маңыздылары білім беру мекемесінің даму жағдайлары мен жетістігі болып табылады. ТжҚИК жас буын өкілдеріне тек кәсіби құзыреттілік қана емес, сонымен қатар заманауи әлеуметтік құндылықтар әлемінде еркін бағдарлау мүмкіндігін беруге талпынады. Колледж өз миссиясын республикамыздың даму деңгейін куәландыратын капитал, ұлттық білім беруді жетілдіру деп біледі.

Толыѓыраќ
Туризм және қогақжайлылық индустриясы колледжі Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіби білім беру мекемелерінің ішіндегі жетекшілерінің бірі болып табылады.
Туризм және қогақжайлылық индустриясы колледжі Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіби білім беру мекемелерінің ішіндегі жетекшілерінің бірі болып табылады.

Колледж 50 жыл бойы қонақ үй және мейрамхана бизнесі, азық-түлік және қайта өңдеу өнеркәсібі саласындағы жоғары білікті мамандар даярлау және қайта даярлықтан өткізу бойынша халыққа білім беру қызметін ұсынуда. Білім беру қызметін көрсету аумағында колледж жарты ғасырлық қызметінде сервис, қызмет көрсету және өндіру секторы саласының 40 мыңға жуық қызметкерлері мен мамандарын даярлады.

Толыѓыраќ
Сабақ кестесі Бізге жазыңыз Біздің саясатымыз

Новости

Барлық жаңалықтар/a>

Колледждіњ миссиясы:

Предоставить возможность молодым людям найти свое место в обществе, освоив интересную профессию, приносящую пользу и обеспечивающую достойное будущее.

Политика в области качества ориентирована на:

1. Планомерное изучение и постоянное удовлетворение текущих и будущих требований рынка труда к выпускникам колледжа;
2. Выполнение требований нормативно-правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности колледжа;
3. Воспитание студентов в духе патриотизма и высокой гражданственности;
4. Лидерство высшего руководства колледжа в осуществлении политики в области качества с целью сохранения имиджа ведущего образовательного учреждения в системе Технического и профессионального образования;
5. Постоянное повышение уровня педагогической компетентности инженерно-педагогических работников на основе непрерывного самообразования благодаря созданию инновационного климата в колледже;
6. Консолидацию сил и возможностей всех участников образовательного процесса: администрации, педагогов, мастеров производственного обучения, студентов и родителей, а также социальных партнеров и выпускников для реализации миссии колледжа;
7. Создание единой системы мониторинга качества образования на всех уровнях;
8. Использование процессного подхода в управлении деятельностью и ресурсами, совершенствование процессов Системы менеджмента качества
9. Достижение эффективности решений на основе анализа данных и информации;
10. Постоянное улучшение материально-технической базы на основе взаимовыгодного взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

ТжЌИК жђмыс жоспары

Толыѓыраќ

Серіктестер: